Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

Θέμα : «Πρόσκληση κατάθεσης οικονομικής προσφοράς για μετακίνηση στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα: ERASMUS + »

 

Το 12ο Δημοτικό Σχολείο Κατερίνης ζητά κατάθεση ενσφράγιστων προσφορών, σύμφωνα με την Υ.Α. 129287/Γ2/02-12-2011, άρθρο 14, ΦΕΚ 2769/τ΄/02-12-2011, για την πραγματοποίηση μετακίνησης, στην Zawiercie (Κρακοβία) της Πολωνίας στo πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS + Κα2 με τίτλο: «Cinderella then and now - Discovering values  και κωδικό : 2020-1-UK01-KA229-079085_5  στο οποίο συμμετέχει το σχολείο μας. Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη της καλύτερης οικονομικά και ποιοτικά προσφοράς ταξιδιωτικού γραφείου.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε προσφορά, έως την Παρασκευή 27-01-2023 και ώρα 12:00. Η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την ίδια μέρα και ώρα 12:30. Η μετακίνηση θα πραγματοποιηθεί από 26 Μαρτίου μέχρι και 31  Μαρτίου 2023, με τη συμμετοχή τριών εκπαιδευτικών. Η προσφορά να περιλαμβάνει:

 

1.               Την μετακίνηση από Κατερίνη στο αεροδρόμιο Μακεδονία στη Θεσσαλονίκη στις 26-03-2023 και επιστροφή στις 31-03-2023.

2.               Τρία  αεροπορικά εισιτήρια για τρείς (3) εκπαιδευτικούς  από Θεσσαλονίκη για Κρακοβία στις 26-03-2023 και επιστροφή από Κρακοβία στη Θεσσαλονίκη στις 31-03-2023.

3.               Την μετακίνηση τριών εκπαιδευτικών  από Κρακοβία στην πόλη Κatowice στο χωριό Zawiercie στις 26-03-2023 και επιστροφή  στην Κρακοβία στις 31-03-2023.

4.                Διαμονή από 26/03 έως και 30/3 σε ξενοδοχείο αξιοπρεπούς κατηγορίας (1) δίκλινο και (1)  μονόκλινο  δωμάτιο στην περιοχή Zawiercie.                                                                                           

5.           Ταξιδιωτική Ασφάλεια.

 

·        Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα ταξιδιωτικά γραφεία, που πληρούν τις κατά νόμο προϋποθέσεις για την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας.

 

Σύνταξη και υποβολή προσφορών: Οι προσφορές θα υποβληθούν στο 12ο Δημοτικό Σχολείο Κατερίνης, σε κλειστό φάκελο  έως 27/01/2023 ώρα 12:00. Μαζί με την προσφορά του,  κάθε ταξιδιωτικό γραφείο και στον ίδιο φάκελο με αυτήν θα καταθέσει απαραιτήτως και υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα αναγράφεται ότι διαθέτει το ειδικό σήμα λειτουργίας και μάλιστα σε ισχύ. Στην προσφορά υποχρεωτικά θα καταγράφονται, επίσης, η Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, η  τελική συνολική τιμή της προσφοράς και ο επιμερισμός της ανά άτομο.

 

·        Αξιολόγηση προσφορών: Η αξιολόγηση των προσφορών περιλαμβάνει τα παρακάτω  στάδια:

1 Παραλαβή των φακέλων και αποσφράγιση προσφορών

2 Έλεγχος

3 Αξιολόγηση προσφοράς

4 Επιλογή αναδόχου

       Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν αλλοιώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και να φέρει μονογραφή από τον προσφέροντα. Η προσφορά θα απορρίπτεται κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών, εάν σε αυτήν υπάρχουν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή και θέτουν εν αμφιβόλω την εγκυρότητά της. Όσοι ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος, μπορούν να υποβάλουν τις προσφορές τους με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

α) προσωπικά ή διά εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου στο ενδιαφερόμενο σχολείο

β) με συστημένη ταχυδρομική επιστολή που θα απευθύνεται στο ενδιαφερόμενο σχολείο.

Προσφορές  που δεν έχουν παραληφθεί εντός της ορισμένης προθεσμίας δεν λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται, χωρίς να αποσφραγισθούν, έστω και αν η καθυστέρηση οφείλεται σε οποιαδήποτε αιτία του ταχυδρομείου, των διανομέων ή των μέσων συγκοινωνίας.

 Για  την  αξιολόγηση  των προσφορών έχει συγκροτηθεί Επιτροπή, με Πράξη του Διευθυντή του σχολείου. Η  Επιτροπή  έχει  την  αρμοδιότητα  και  ευθύνη  επιλογής  του ταξιδιωτικού γραφείου που θα πραγματοποιήσει την μετακίνηση. Η επιλογή του ταξιδιωτικού γραφείου καταγράφεται στο πρακτικό που συντάσσεται, στο οποίο αναφέρονται, επίσης,  με σαφήνεια τα κριτήρια επιλογής. Το πρακτικό αυτό, εφόσον ζητηθεί, κοινοποιείται από τον Διευθυντή του σχολείου σε κάθε συμμετέχοντα ή/και έχοντα νόμιμο δικαίωμα σχετικής ενημέρωσης, ο οποίος μπορεί να υποβάλει ένσταση κατά της επιλογής εντός δύο (02) ημερών από τη σύνταξη του πρακτικού  επιλογής. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και  την  εξέταση  τυχόν  ενστάσεων,  γίνεται  η  τελική επιλογή του  ταξιδιωτικού  γραφείου  και  το σχολείο συντάσσει σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού (ιδιωτικό συμφωνητικό), σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, που υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη. Στη σύμβαση περιλαμβάνονται απαραιτήτως τα εξής:


i. Το εγκεκριμένο από τον  Σύλλογο Διδασκόντων Εκπαιδευτικών  αναλυτικό πρόγραμμα της μετακίνησης

ii. Η προσφερόμενη ασφάλεια

iii. Το συνολικό κόστος της μετακίνησης

iv. Το κόστος ανά άτομο (που θα προκύπτει με διαίρεση του κόστους μετακίνησης διά του αριθμού των ατόμων)

v. Οι Γενικοί  Όροι συμμετοχής στην μετακίνηση.


Το σχολείο υποχρεούται να αναρτά στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του τις προσφορές των τουριστικών γραφείων, τη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού που υπογράφτηκε, καθώς και τον αριθμό του ασφαλιστηρίου συμβολαίου  αστικής και επαγγελματικής ευθύνης.

 

 Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου