Προκηρύξεις - Ανακοινώσεις
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ

ΕΚΠ/ΣΗΣ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ

12ο  12/θ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ


Κατερίνη 31 Ιανουαρίου2017

Αριθμ. Πρωτ. : 19


                                                                                                  Προς : Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Πιερίας   

  Γραφείο ευρωπαϊκών προγραμμάτων

Θέμα : «Πρόσκληση κατάθεσης οικονομικής προσφοράς για μετακίνηση σε Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης Δράση:Erasmus


Το 12ο Δ. Σ. Κατερίνης ζητά κατάθεση ενσφράγιστων προσφορών, σύμφωνα με την Υ.Α 129287/Γ2/02-12-2011, άρθρο 14, (ΦΕΚ 2769/τ΄/02-12-2011) για την πραγματοποίηση μετακίνησης, στη Branka της Πορτογαλίας, στo πλαίσιo του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Διά Βίου Μάθησης Erasmus+ με κωδικό: KA2 και τίτλο: «Touch The Magic Of Fairy Tales» στο οποίο συμμετέχει το σχολείο μας. Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη της καλύτερης οικονομικά και ποιοτικά προσφοράς ταξιδιωτικού γραφείου. Παρακαλούμε να μας αποστείλετε προσφορά, έως τη Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 13.00 Η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την ίδια μέρα και ώρα 13:00.  Η μετακίνηση θα πραγματοποιηθεί από 21 Μαΐου μέχρι 26 Μαΐου, με τη συμμετοχή τεσσάρων (4) εκπαιδευτικών. Η προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει:

1.   Τέσσερα αεροπορικά εισιτήρια με επιστροφή από Θεσσαλονίκη για Πόρτο και στη συνέχεια τέσσερα εισιτήρια για μετακίνηση οδικώς στη Branka στις 21 Μαΐου. Τέλος θα πρέπει να περιλαμβάνει και τέσσερα  οδικά εισιτήρια  από Κατερίνη σε Θεσσαλονίκη με μετάβαση στο αεροδρόμιο με επιστροφή  για τις παραπάνω ημερομηνίες
2.    Διαμονή από 21/05 έως και 25/05 σε ξενοδοχείο αξιοπρεπούς κατηγορίας
3.   Ταξιδιωτική Ασφάλεια

·         Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα ταξιδιωτικά γραφεία, που πληρούν τις κατά νόμο προϋποθέσεις για την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας.

Σύνταξη και υποβολή προσφορών: Οι προσφορές θα υποβληθούν στο 12ο Δ. Σ. Κατερίνης, σε κλειστό φάκελο, από 01/02/2017 έως τη Δευτέρα 06 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 13.00. Μαζί με την προσφορά του,  κάθε ταξιδιωτικό γραφείο και στον ίδιο φάκελο με αυτήν θα καταθέσει απαραιτήτως και υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα αναγράφεται ότι διαθέτει το ειδικό σήμα λειτουργίας και μάλιστα σε ισχύ. Στην προσφορά υποχρεωτικά θα καταγράφονται, επίσης, η Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η  τελική συνολική τιμή της προφοράς και ο επιμερισμός της ανά άτομο.

·         Αξιολόγηση προσφορών: Η αξιολόγηση των προσφορών πραγματοποιείται σε μια φάση που περιλαμβάνει τα παρακάτω  επιμέρους  στάδια:
1 Παραλαβή των φακέλων και αποσφράγιση προσφορών
2 Έλεγχος
3 Αξιολόγηση προσφοράς
4 Επιλογή αναδόχου
       Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη ή μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Η προσφορά θα απορρίπτεται κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών, εάν σε αυτήν υπάρχουν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή. Όσοι ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος μπορούν να υποβάλουν τις προσφορές τους με έναν από τους παρακάτω τρόπους:
α) προσωπικά ή διά εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου στο ενδιαφερόμενο σχολείο
β) με συστημένη ταχυδρομική επιστολή που θα απευθύνεται στο ενδιαφερόμενο σχολείο
Οι εκπρόθεσμες προσφορές δεν λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται, χωρίς να αποσφραγισθούν, έστω και αν η καθυστέρηση οφείλεται σε οποιαδήποτε αιτία του ταχυδρομείου, των διανομέων ή των μέσων συγκοινωνίας.
 
Επιλογή αναδόχου: Για  την  αξιολόγηση  των προσφορών συγκροτείται Επιτροπή, με Πράξη του Διευθυντή του σχολείου, η οποία αποτελείται από τον ίδιο, ως Πρόεδρο, δύο (2) εκπαιδευτικούς, που ορίζονται από το Σύλλογο των Διδασκόντων Εκπαιδευτικών. Η  Επιτροπή  έχει  την  αρμοδιότητα  και  ευθύνη  επιλογής  του ταξιδιωτικού γραφείου που θα πραγματοποιήσει την εκδρομή μετακίνηση. Η επιλογή του ταξιδιωτικού γραφείου καταγράφεται στο πρακτικό που συντάσσεται και στο οποίο αναφέρονται με σαφήνεια τα κριτήρια επιλογής. Το εν λόγω πρακτικό, εφόσον ζητηθεί, κοινοποιείται από το Διευθυντή του σχολείου σε κάθε συμμετέχοντα ή/και έχοντα νόμιμο δικαίωμα σχετικής ενημέρωσης, ο οποίος μπορεί να υποβάλει ένσταση κατά της επιλογής εντός δύο (2) ημερών από τη σύνταξη του πρακτικού  επιλογής. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και  την  εξέταση  των  ενδεχόμενων  ενστάσεων,  γίνεται  η  τελική επιλογή του  ταξιδιωτικού  γραφείου  και  το σχολείο συντάσσει σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού (ιδιωτικό συμφωνητικό), σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, που υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη. Στη σύμβαση περιλαμβάνονται απαραιτήτως τα εξής:
i. Το εγκεκριμένο από το Σύλλογο Διδασκόντων αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής
ii. Η προσφερόμενη ασφάλεια
iii. Το συνολικό κόστος εκδρομής
iv. Το κόστος ανά άτομο (που θα προκύπτει με διαίρεση του κόστους εκδρομής δια του ενδεικτικού αριθμού των ατόμων)
v. Οι Γενικοί  Όροι συμμετοχής στην εκδρομή.
Το σχολείο υποχρεούται να αναρτά στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του τις προσφορές των τουριστικών γραφείων, τη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού που υπογράφτηκε, καθώς και τον αριθμό του ασφαλιστηρίου συμβολαίου επαγγελματικής ευθύνης.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ

ΕΚΠ/ΣΗΣ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ

12ο  12/θ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ


Κατερίνη 26 Σεπτεμβρίου 2016


Αριθμ. Πρωτ. : 226


                                                                                                  Προς : Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Πιερίας   

  Γραφείο ευρωπαϊκών προγραμμάτων
Θέμα : «Πρόσκληση κατάθεσης οικονομικής προσφοράς για μετακίνηση σε Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης Δράση:Erasmus


Το 12ο Δ. Σ. Κατερίνης ζητά κατάθεση ενσφράγιστων προσφορών, σύμφωνα με την Υ.Α 129287/Γ2/02-12-2011, άρθρο 14, (ΦΕΚ 2769/τ΄/02-12-2011) για την πραγματοποίηση μετακίνησης, στο Sosnowice της Πολωνίας, στo πλαίσιo του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Διά Βίου Μάθησης Erasmus+ με κωδικό: KA2 και τίτλο: «Touch The Magic Of Fairy Tales» στο οποίο συμμετέχει το σχολείο μας. Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη της καλύτερης οικονομικά και ποιοτικά προσφοράς ταξιδιωτικού γραφείου. Παρακαλούμε να μας αποστείλετε προσφορά, έως την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 13.00 Η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την ίδια μέρα και ώρα 13:00.  Η μετακίνηση θα πραγματοποιηθεί από 5 Δεκεμβρίου μέχρι 9 Δεκεμβρίου, με τη συμμετοχή δύο (2) εκπαιδευτικών. Η προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει:


1.                   Δύο αεροπορικά εισιτήρια από Θεσσαλονίκη για Βαρσοβία και από Βαρσοβία για Κρακοβία στις 5 Δεκεμβρίου και δύο εισιτήρια αεροπορικά από Κρακοβία για Βαρσοβία και από Βαρσοβία για  Θεσσαλονίκη στις 9 Δεκεμβρίου. Τέλος θα πρέπει να περιλαμβάνει και δύο οδικά εισιτήρια  από Κατερίνη σε Θεσσαλονίκη με μετάβαση στο αεροδρόμιο με επιστροφή  για τις παραπάνω ημερομηνίες

2.                   Διαμονή από 5/12 έως και 8/12 σε ξενοδοχείο αξιοπρεπούς κατηγορίας

3.         Ταξιδιωτική Ασφάλεια


·         Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα ταξιδιωτικά γραφεία, που πληρούν τις κατά νόμο προϋποθέσεις για την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας.


Σύνταξη και υποβολή προσφορών: Οι προσφορές θα υποβληθούν στο 12ο Δ. Σ. Κατερίνης, σε κλειστό φάκελο, από 26/09/2016 έως την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 13.00. Μαζί με την προσφορά του,  κάθε ταξιδιωτικό γραφείο και στον ίδιο φάκελο με αυτήν θα καταθέσει απαραιτήτως και υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα αναγράφεται ότι διαθέτει το ειδικό σήμα λειτουργίας και μάλιστα σε ισχύ. Στην προσφορά υποχρεωτικά θα καταγράφονται, επίσης, η Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η  τελική συνολική τιμή της προφοράς και ο επιμερισμός της ανά άτομο.


·         Αξιολόγηση προσφορών: Η αξιολόγηση των προσφορών πραγματοποιείται σε μια φάση που περιλαμβάνει τα παρακάτω  επιμέρους  στάδια:

1.   Παραλαβή των φακέλων και αποσφράγιση προσφορών
2.   Έλεγχος
3.   Αξιολόγηση προσφοράς
4.   Επιλογή αναδόχου

       Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη ή μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Η προσφορά θα απορρίπτεται κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών, εάν σε αυτήν υπάρχουν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή. Όσοι ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος μπορούν να υποβάλουν τις προσφορές τους με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

α) προσωπικά ή διά εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου στο ενδιαφερόμενο σχολείο

β) με συστημένη ταχυδρομική επιστολή που θα απευθύνεται στο ενδιαφερόμενο σχολείο

Οι εκπρόθεσμες προσφορές δεν λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται, χωρίς να αποσφραγισθούν, έστω και αν η καθυστέρηση οφείλεται σε οποιαδήποτε αιτία του ταχυδρομείου, των διανομέων ή των μέσων συγκοινωνίας.

·         Επιλογή αναδόχου

Για  την  αξιολόγηση  των προσφορών συγκροτείται Επιτροπή, με Πράξη του Διευθυντή του σχολείου, η οποία αποτελείται από τον ίδιο, ως Πρόεδρο, δύο (2) εκπαιδευτικούς, που ορίζονται από το Σύλλογο των Διδασκόντων Εκπαιδευτικών. Η  Επιτροπή  έχει  την  αρμοδιότητα  και  ευθύνη  επιλογής  του ταξιδιωτικού γραφείου που θα πραγματοποιήσει την εκδρομή μετακίνηση. Η επιλογή του ταξιδιωτικού γραφείου καταγράφεται στο πρακτικό που συντάσσεται και στο οποίο αναφέρονται με σαφήνεια τα κριτήρια επιλογής. Το εν λόγω πρακτικό, εφόσον ζητηθεί, κοινοποιείται από το Διευθυντή του σχολείου σε κάθε συμμετέχοντα ή/και έχοντα νόμιμο δικαίωμα σχετικής ενημέρωσης, ο οποίος μπορεί να υποβάλει ένσταση κατά της επιλογής εντός δύο (2) ημερών από τη σύνταξη του πρακτικού  επιλογής. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και  την  εξέταση  των  ενδεχόμενων  ενστάσεων,  γίνεται  η  τελική επιλογή του  ταξιδιωτικού  γραφείου  και  το σχολείο συντάσσει σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού (ιδιωτικό συμφωνητικό), σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, που υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη. Στη σύμβαση περιλαμβάνονται απαραιτήτως τα εξής:

i. Το εγκεκριμένο από το Σύλλογο Διδασκόντων αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής

ii. Η προσφερόμενη ασφάλεια

iii. Το συνολικό κόστος της εκδρομής

iv. Το κόστος ανά άτομο (που θα προκύπτει με διαίρεση του κόστους εκδρομής δια του ενδεικτικού αριθμού των ατόμων)

v. Οι Γενικοί  Όροι συμμετοχής στην εκδρομή.

Το σχολείο υποχρεούται να αναρτά στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του τις προσφορές των τουριστικών γραφείων, τη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού που υπογράφτηκε, καθώς και τον αριθμό του ασφαλιστηρίου συμβολαίου επαγγελματικής ευθύνης.Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

                                                                                                                                       Φελεκίδης Γεώργιος
                                                                                                                                              ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ

ΕΚΠ/ΣΗΣ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ

12ο  12/θ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ


Κατερίνη 5 Φεβρουαρίου 2016

Αριθμ. Πρωτ. : 27

                                                                                                  Προς : Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Πιερίας   

  Γραφείο ευρωπαϊκών προγραμμάτων

Κοινοποίηση: ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Θέμα : «Πρόσκληση κατάθεσης οικονομικής προσφοράς για μετακίνηση σε Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης Δράση:Erasmus

Το 12ο Δ. Σ. Κατερίνης ζητά κατάθεση ενσφράγιστων προσφορών, σύμφωνα με την Υ.Α 129287/Γ2/02-12-2011, άρθρο 14, (ΦΕΚ 2769/τ΄/02-12-2011) για την πραγματοποίηση μετακίνησης, στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας, στo πλαίσιo του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Διά Βίου Μάθησης Erasmus+ με κωδικό: KA2 και τίτλο: «Touch The Magic Of Fairy Tales» στο οποίο συμμετέχει το σχολείο μας. Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη της καλύτερης οικονομικά και ποιοτικά προσφοράς ταξιδιωτικού γραφείου. Παρακαλούμε να μας αποστείλετε προσφορά, έως την Τρίτη     Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 13.00 Η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την ίδια μέρα και ώρα 13:00.  Η μετακίνηση θα πραγματοποιηθεί από 29 Μαρτίου μέχρι 3 Απριλίου 2016, με τη συμμετοχή τεσσάρων (4) εκπαιδευτικών. Η προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει:

1.Τέσσερα οδικά εισιτήρια από Κατερίνη για Θεσσαλονίκη και τέσσερα οδικά εισιτήρια από Θεσσαλονίκη για Βουκουρέστι στις 29 Μαρτίου . Ακόμη θα πρέπει να περιλαμβάνει τέσσερα εισιτήρια  επιστροφής από Βουκουρέστι  στη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια άλλα τέσσερα από Θεσσαλονίκη για Κατερίνη στις 3 Απριλίου  2016
2.Διαμονή από29/03 έως και 02/04 σε ξενοδοχείο αξιοπρεπούς κατηγορίας (δύο δίκλινα)
3.Ταξιδιωτική Ασφάλεια

·         Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα ταξιδιωτικά γραφεία, που πληρούν τις κατά νόμο προϋποθέσεις για την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας.

Σύνταξη και υποβολή προσφορών: Οι προσφορές θα υποβληθούν στο 12ο Δ. Σ. Κατερίνης, σε κλειστό φάκελο, από 8/2/2016 έως την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 13.00. Μαζί με την προσφορά του,  κάθε ταξιδιωτικό γραφείο και στον ίδιο φάκελο με αυτήν θα καταθέσει απαραιτήτως και υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα αναγράφεται ότι διαθέτει το ειδικό σήμα λειτουργίας και μάλιστα σε ισχύ. Στην προσφορά υποχρεωτικά θα καταγράφονται, επίσης, η Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η  τελική συνολική τιμή της προφοράς και ο επιμερισμός της ανά άτομο.

·         Αξιολόγηση προσφορών: Η αξιολόγηση των προσφορών πραγματοποιείται σε μια φάση που περιλαμβάνει τα παρακάτω  επιμέρους  στάδια:
1 Παραλαβή των φακέλων και αποσφράγιση προσφορών
2 Έλεγχος
3 Αξιολόγηση προσφοράς
4 Επιλογή αναδόχου
       Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη ή μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Η προσφορά θα απορρίπτεται κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών, εάν σε αυτήν υπάρχουν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή. Όσοι ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος μπορούν να υποβάλουν τις προσφορές τους με έναν από τους παρακάτω τρόπους:
α) προσωπικά ή διά εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου στο ενδιαφερόμενο σχολείο
β) με συστημένη ταχυδρομική επιστολή που θα απευθύνεται στο ενδιαφερόμενο σχολείο
Οι εκπρόθεσμες προσφορές δεν λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται, χωρίς να αποσφραγισθούν, έστω και αν η καθυστέρηση οφείλεται σε οποιαδήποτε αιτία του ταχυδρομείου, των διανομέων ή των μέσων συγκοινωνίας.

 Επιλογή αναδόχου

Για  την  αξιολόγηση  των προσφορών συγκροτείται Επιτροπή, με Πράξη του Διευθυντή του σχολείου, η οποία αποτελείται από τον ίδιο, ως Πρόεδρο, δύο (2) εκπαιδευτικούς, που ορίζονται από το Σύλλογο των Διδασκόντων Εκπαιδευτικών, έναν (1) εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και έναν εκπρόσωπο του 15/μελούς Μαθητικού Συμβουλίου . Η  Επιτροπή  έχει  την  αρμοδιότητα  και  ευθύνη  επιλογής  του ταξιδιωτικού γραφείου που θα πραγματοποιήσει την εκδρομή μετακίνηση. Η επιλογή του ταξιδιωτικού γραφείου καταγράφεται στο πρακτικό που συντάσσεται και στο οποίο αναφέρονται με σαφήνεια τα κριτήρια επιλογής. Το εν λόγω πρακτικό, εφόσον ζητηθεί, κοινοποιείται από το Διευθυντή του σχολείου σε κάθε συμμετέχοντα ή/και έχοντα νόμιμο δικαίωμα σχετικής ενημέρωσης, ο οποίος μπορεί να υποβάλει ένσταση κατά της επιλογής εντός δύο (2) ημερών από τη σύνταξη του πρακτικού  επιλογής. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και  την  εξέταση  των  ενδεχόμενων  ενστάσεων,  γίνεται  η  τελική επιλογή του  ταξιδιωτικού  γραφείου  και  το σχολείο συντάσσει σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού (ιδιωτικό συμφωνητικό), σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, που υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη. Στη σύμβαση περιλαμβάνονται απαραιτήτως τα εξής:
i. Το εγκεκριμένο από το Σύλλογο Διδασκόντων αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής
ii. Η προσφερόμενη ασφάλεια
iii. Το συνολικό κόστος της εκδρομής
iv. Το κόστος ανά άτομο (που θα προκύπτει με διαίρεση του κόστους εκδρομής δια του ενδεικτικού αριθμού των ατόμων)
v. Οι Γενικοί  Όροι συμμετοχής στην εκδρομή.
Το σχολείο υποχρεούται να αναρτά στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του τις προσφορές των τουριστικών γραφείων, τη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού που υπογράφτηκε, καθώς και τον αριθμό του ασφαλιστηρίου συμβολαίου επαγγελματικής ευθύνης.

                                               Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

         Φελεκίδης Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ


12ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΡΩΜΑΝΟΥ 14 ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 60100
Τηλέφωνα: 2351024683
Fax: 2351024683 Email: mail@12dim-kater.pie.sch.gr

 


Κατερίνη 22/1/2016
Ατ. Πρωτ.:18

 

Ανακοίνωση


Αποδοχής προσφοράς τριήμερης εκδρομής στην Αθήνα (26,27,28/5/2016)

Κάνουμε γνωστό ότι προσφορά για την τριήμερη εκδρομή στην Αθήνα υπέβαλλαν οι παρακάτω:

1.     VELONIS TURS
2.     COMPLETE TRAVEL SERVIS
3.     TASIONAS TRAVEL
Οι Επιτροπή που συνεστήθη για την αποδοχή της σχετικής προσφοράς, αφού τις εξέτασε όλες, επέλεξε την  προσφορά του VELONIS TOUS.

Ο Δ/ντής του σχολείου


Φελεκίδης Γεώργιος

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠ/ΣΗΣ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ

12ο  12/θ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Κατερίνη 15 Ιανουαρίου 2016

Αριθμ. Πρωτ. : 10

                                                                                                       Προς : Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Πιερίας   
Κοινοποίηση: ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

Θέμα : «Πρόσκληση κατάθεσης οικονομικής προσφοράς για μετακίνηση σε πρόγραμ­μα επισκέψεων στη Βουλή των Ελλήνων»


ΚΑΤΕΡΙΝΗ – ΑΘΗΝΑ  26/5/2016 έως 28/5/2016


Το 12ο Δημοτικό Σχολείο Κατερίνης, προτίθεται να πραγματοποιήσει τριήμερη εκδρομή από την Πέμπτη 26/05/16 έως και το Σάββατο 28/05/16 στην Αθήνα.


Οι προσφορές για την παραπάνω εκδρομή πρέπει να κατατεθούν στη Διεύθυνση  του Σχολείου (Ρωμανού 14 - Τ.Κ.:60 100) σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι το μεσημέρι (13.00) της Παρασκευής, 22 Ιανουαρίου του 2016.


Η κάθε προσφορά πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνει:


·        τη μεταφορά των εκδρομέων από το 12ο Δ. Σ. στην Αθήνα και την επιστροφή τους με λεωφορείο 50-60 θέσεων. (Για την περίπτωση που οι συμμετοχές προσεγγίζουν τον αριθμό 70, καλό είναι να προβλέπεται στην προσφορά)

·        επίσημο ξεναγό για το Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας και την Ακρόπολη

·        τη διαμονή σε κεντρικό ξενοδοχείο με πρωινό και αξιοπρεπείς συνθήκες παραμονής
·        τις τοπικές μετακινήσεις καθόλη τη διάρκεια της παραμονής στην Αθήνα
·        τις μετακινήσεις και τις ξεναγήσεις στα αξιοθέατα της πόλης
·        διαμονή των μαθητών/τριών & γονέων σε δίκλινα ή τρίκλινα δωμάτια και των συνοδών σε μονόκλινα δωμάτια
·        ασφάλεια αστικής ευθύνης
·        παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης καθόλη τη διάρκεια της εκδρομής

Οι προσφορές, που πρέπει να συνοδεύονται και από υπεύθυνη δήλωση ότι η επιχείρηση διαθέτει το ειδικό σήμα λειτουργίας και το οποίο είναι σε ισχύ (άρθρο 4, § 2 της Υ.Α. Γ2/13324/07-02-06), θα ανοιχθούν και θα αξιολογηθούν το μεσημέρι της Παρασκευής, 22 Ιανουαρίου 2016 στη 1:15 μ.μ., με τη συμμετοχή εκπροσώπων όλων των από το νόμο προβλεπόμενων εμπλεκομένων.


Πληροφορίες: Στο τηλέφωνο 2351024683 (Φελεκίδης Γεώργιος) 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ

ΕΚΠ/ΣΗΣ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ

12ο  12/θ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

 Κατερίνη 8 Σεπτεμβρίου 2015

Αριθμ. Πρωτ. : 124

                                                                                                       Προς : Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Πιερίας   

  Γραφείο ευρωπαϊκών προγραμμάτων


Κοινοποίηση: ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 


Θέμα : «Πρόσκληση κατάθεσης οικονομικής προσφοράς για μετακίνηση σε Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης Δράση: Erasmus


Το 12o Δημοτικό Σχολείο Κατερίνης ζητά κατάθεση ενσφράγιστων προσφορών, σύμφωνα με την Υ.Α 129287/Γ2/02-12-2011, άρθρο 14, (ΦΕΚ 2769/τ΄/02-12-2011) για την πραγματοποίηση μετακίνησης, στη Πράγα/Τσεχίας , στo πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Διά Βίου Μάθησης –Erasmus+ με κωδικό:2014-1-TR01-KA201-012419_1 και τίτλο: «Touch the Magic of Fairy Tales» στο οποίο συμμετέχει το σχολείο. Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη της καλύτερης οικονομικά και ποιοτικά προσφοράς ταξιδιωτικού γραφείου. Παρακαλούμε να μας αποστείλετε προσφορά, έως την Δευτέρα 14/9/2015 και ώρα 12.30 μ.μ. Η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την ίδια μέρα και ώρα 13:00.  Η μετακίνηση θα πραγματοποιηθεί από το 12o Δημοτικό Σχολείο Κατερίνης μέχρι τo ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM VÍTKOV, Komenskeho 754, 74901 Vitkou , Vitkov, Τσεχία. με τη συμμετοχή τριών(3) εκπαιδευτικών  . Η προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει:


Οδικά εισιτήρια από το 12ο Δημοτικό Σχολείο Κατερίνης για το Αεροδρόμιο «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» Θεσσαλονίκης  και από το Αεροδρόμιο PRG της Πράγας στο ξενοδοχείο Iberia hotel   στην Opava, Τσεχίας στις   στις 05/10/2015  και επιστροφή από το ξενοδοχείο στο αεροδρόμιο PRG της Πράγας  και από το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης στο 12ο Δημοτικό Σχολείο Κατερίνης  στις 11/10/2015

2.                  Διαμονή για το αντίστοιχο διάστημα στο ξενοδοχείο Iberia Hotel όπου θα διαμένουν οι αποστολές Erasmus+ των Ευρωπαίων Εταίρων

3.         Ταξιδιωτική Ασφάλεια


·         Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα  ταξιδιωτικά γραφεία, που πληρούν τις κατά νόμο προϋποθέσεις για την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας.


·         Σύνταξη και υποβολή προσφορών: Οι προσφορές θα υποβληθούν στο 12o Δημοτικό Σχολείο Κατερίνης Πιερίας, σε κλειστό φάκελο, από 09/09/2015-11π.μ.) έως (14/09/2015- 12.30 μ.μ). Μαζί με την προσφορά του,  κάθε ταξιδιωτικό γραφείο και στον ίδιο φάκελο με αυτήν θα καταθέσει απαραίτητα και υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα αναγράφεται ότι διαθέτει το ειδικό σήμα λειτουργίας και μάλιστα σε ισχύ. Στην προσφορά υποχρεωτικά θα καταγράφονται, επίσης, η Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η  τελική συνολική τιμή της προφοράς και ο επιμερισμός της ανά άτομο.·         Αξιολόγηση προσφορών: Η αξιολόγηση των προσφορών πραγματοποιείται σε μια φάση που περιλαμβάνει τα παρακάτω  επιμέρους  στάδια:

1.   Παραλαβή των φακέλων και αποσφράγιση προσφορών

2.   Έλεγχος

3.   Αξιολόγηση προσφοράς

4.   Επιλογή αναδόχου

       Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη ή μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Η προσφορά θα απορρίπτεται κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών, εάν σε αυτήν υπάρχουν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή. Όσοι ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος μπορούν να υποβάλουν τις προσφορές τους με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

α) προσωπικά ή διά εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου στο ενδιαφερόμενο σχολείο

β) με συστημένη ταχυδρομική επιστολή που θα απευθύνεται στο ενδιαφερόμενο σχολείο

Οι εκπρόθεσμες προσφορές δεν λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται, χωρίς να αποσφραγισθούν, έστω και αν η καθυστέρηση οφείλεται σε οποιαδήποτε αιτία του ταχυδρομείου, των διανομέων ή των μέσων συγκοινωνίας.Επιλογή Αναδόχου

Για  την  αξιολόγηση  των προσφορών συγκροτείται Επιτροπή, με Πράξη του Διευθυντή του σχολείου, η οποία αποτελείται από τον ίδιο, ως Πρόεδρο, δύο (2) εκπαιδευτικούς, που προτείνονται από το Σύλλογο των Διδασκόντων Εκπαιδευτικών.  Η  Επιτροπή  έχει  την  αρμοδιότητα  και  ευθύνη  επιλογής  του ταξιδιωτικού γραφείου που θα πραγματοποιήσει την εκδρομή μετακίνηση. Η επιλογή του ταξιδιωτικού γραφείου καταγράφεται στο πρακτικό που συντάσσεται και στο οποίο αναφέρονται με σαφήνεια τα κριτήρια επιλογής. Το εν λόγω πρακτικό, εφόσον ζητηθεί, κοινοποιείται από το Διευθυντή του σχολείου σε κάθε συμμετέχοντα ή και έχοντα νόμιμο δικαίωμα σχετικής ενημέρωσης, ο οποίος μπορεί να υποβάλει ένσταση κατά της επιλογής εντός δύο (2) ημερών από τη σύνταξη του πρακτικού  επιλογής. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και  την  εξέταση  των  ενδεχόμενων  ενστάσεων,  γίνεται  η  τελική επιλογή του  ταξιδιωτικού  γραφείου  και  το σχολείο συντάσσει σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού (ιδιωτικό συμφωνητικό), σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, που υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη. Στη σύμβαση περιλαμβάνονται απαραιτήτως τα εξής:

i. Το εγκεκριμένο από το Σύλλογο Διδασκόντων αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής

ii. Η προσφερόμενη ασφάλεια

iii.Το συνολικό κόστος της εκδρομής

iv. Το κόστος ανά άτομο (που θα προκύπτει με διαίρεση του κόστους εκδρομής δια του ενδεικτικού αριθμού των ατόμων)

v. Οι Γενικοί  Όροι συμμετοχής στην εκδρομή.

Το σχολείο υποχρεούται να αναρτά στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του τις προσφορές των τουριστικών γραφείων, τη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού που υπογράφτηκε, καθώς και τον αριθμό του ασφαλιστηρίου συμβολαίου επαγγελματικής ευθύνης.                                                                                                       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
                   
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠ/ΣΗΣ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ
12ο  12/θ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ        
                             Κατερίνη 16 Ιανουαρίου2015

ΑριθμΠρωτ. : 5

                                                                                                       Προς : Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Πιερίας   
  Γραφείο ευρωπαϊκών προγραμμάτων

Κοινοποίηση: ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Θέμα : «Πρόσκληση κατάθεσης οικονομικής προσφοράς για μετακίνηση σε Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης Δράση: Erasmus

Το 12o Δημοτικό Σχολείο Κατερίνης ζητά κατάθεση ενσφράγιστων προσφορών, σύμφωνα με την Υ.Α 129287/Γ2/02-12-2011, άρθρο 14, (ΦΕΚ 2769/τ΄/02-12-2011) για την πραγματοποίηση μετακίνησης, στη Ρίγα /Λετονίας (προορισμός- πόλη/χώρα), στo πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Διά Βίου Μάθησης –Erasmus+ με κωδικό:2014-1-TR01-KA201-012419_1 και τίτλο: «Touch the Magic of Fairy Tales» στο οποίο συμμετέχει το σχολείο. Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη της καλύτερης οικονομικά και ποιοτικά προσφοράς ταξιδιωτικού γραφείου. Παρακαλούμε να μας αποστείλετε προσφορά, έως την Τρίτη  20/1/2015 και ώρα 12.30 μ.μ. Η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την ίδια μέρα και ώρα 13:00.  Η μετακίνηση θα πραγματοποιηθεί από το 12o Δημοτικό Σχολείο Κατερίνης μέχρι τo Garkalne Art and Secondary school, Ρήγα Λετονία με τη συμμετοχή δύο(2) εκπαιδευτικών  . Η προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει:

1. Οδικά εισιτήρια από το 12ο Δημοτικό Σχολείο Κατερίνης για το Αεροδρόμιο «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» Θεσσαλονίκης  και από το Αεροδρόμιο RIX της Ρίγα στο ξενοδοχείο Garden Palace στις 9/03/2015  και επιστροφή από το ξενοδοχείο στο αεροδρόμιο RIX της Ρήγα και από το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης στο 12ο Δημοτικό Σχολείο Κατερίνης  στις 15/03/2015
2.   Αεροπορικά εισιτήρια από το Αεροδρόμιο «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» Θεσσαλονίκης στο Αεροδρόμιο TAV Instabul Ataturk Airport  της Κωνσταντινούπολης στις 9/03/2015   και  από Αεροδρόμιο TAV Instabul Ataturk Airport  της Κωνσταντινούπολης στο Αεροδρόμιο RIX της Ρήγα και  επιστροφή στις 15/03/2015
3.  Διαμονή για το αντίστοιχο διάστημα στο ξενοδοχείο Garden Palace όπου θα διαμένουν οι αποστολές Erasmus+ των Ευρωπαίων Εταίρων
4. Ταξιδιωτική Ασφάλεια

· Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα  ταξιδιωτικά γραφεία, που πληρούν τις κατά νόμο προϋποθέσεις για την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας.

·    Σύνταξη και υποβολή προσφορών: Οι προσφορές θα υποβληθούν στο 12o Δημοτικό Σχολείο Κατερίνης Πιερίας, σε κλειστό φάκελο, από 16/01/2015-11π.μ.) έως (20/01/2015- 12.30 μ.μ). Μαζί με την προσφορά του,  κάθε ταξιδιωτικό γραφείο και στον ίδιο φάκελο με αυτήν θα καταθέσει απαραίτητα και υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα αναγράφεται ότι διαθέτει το ειδικό σήμα λειτουργίας και μάλιστα σε ισχύ. Στην προσφορά υποχρεωτικά θα καταγράφονται, επίσης, η Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η  τελική συνολική τιμή της προφοράς και ο επιμερισμός της ανά άτομο.


·         Αξιολόγηση προσφορών: 
Η αξιολόγηση των προσφορών πραγματοποιείται σε μια φάση που περιλαμβάνει τα παρακάτω  επιμέρους  στάδια:
1 Παραλαβή των φακέλων και αποσφράγιση προσφορών
2 Έλεγχος
3 Αξιολόγηση προσφοράς
4 Επιλογή αναδόχου
       Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη ή μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Η προσφορά θα απορρίπτεται κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών, εάν σε αυτήν υπάρχουν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή. Όσοι ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος μπορούν να υποβάλουν τις προσφορές τους με έναν από τους παρακάτω τρόπους:
α) προσωπικά ή διά εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου στο ενδιαφερόμενο σχολείο
β) με συστημένη ταχυδρομική επιστολή που θα απευθύνεται στο ενδιαφερόμενο σχολείο
Οι εκπρόθεσμες προσφορές δεν λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται, χωρίς να αποσφραγισθούν, έστω και αν η καθυστέρηση οφείλεται σε οποιαδήποτε αιτία του ταχυδρομείου, των διανομέων ή των μέσων συγκοινωνίας.


Επιλογή Αναδόχου
Για  την  αξιολόγηση  των προσφορών συγκροτείται Επιτροπή, με Πράξη του Διευθυντή του σχολείου, η οποία αποτελείται από τον ίδιο, ως Πρόεδρο, δύο (2) εκπαιδευτικούς, που προτείνονται από το Σύλλογο των Διδασκόντων ΕκπαιδευτικώνΗ  Επιτροπή  έχει  την  αρμοδιότητα  και  ευθύνη  επιλογής  του ταξιδιωτικού γραφείου που θα πραγματοποιήσει την εκδρομή μετακίνηση. Η επιλογή του ταξιδιωτικού γραφείου καταγράφεται στο πρακτικό που συντάσσεται και στο οποίο αναφέρονται με σαφήνεια τα κριτήρια επιλογής. Το εν λόγω πρακτικό, εφόσον ζητηθεί, κοινοποιείται από το Διευθυντή του σχολείου σε κάθε συμμετέχοντα ή και έχοντα νόμιμο δικαίωμα σχετικής ενημέρωσης, ο οποίος μπορεί να υποβάλει ένσταση κατά της επιλογής εντός δύο (2) ημερών από τη σύνταξη του πρακτικού  επιλογής. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και  την  εξέταση  των  ενδεχόμενων  ενστάσεων,  γίνεται  η  τελική επιλογή του  ταξιδιωτικού  γραφείου  και  το σχολείο συντάσσει σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού (ιδιωτικό συμφωνητικό), σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, που υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη. Στη σύμβαση περιλαμβάνονται απαραιτήτως τα εξής:
i. Το εγκεκριμένο από το Σύλλογο Διδασκόντων αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής
ii. Η προσφερόμενη ασφάλεια
iii.Το συνολικό κόστος της εκδρομής
iv. Το κόστος ανά άτομο (που θα προκύπτει με διαίρεση του κόστους εκδρομής δια του ενδεικτικού αριθμού των ατόμων)
v. Οι Γενικοί  Όροι συμμετοχής στην εκδρομή.
Το σχολείο υποχρεούται να αναρτά στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του τις προσφορές των τουριστικών γραφείων, τη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού που υπογράφτηκε, καθώς και τον αριθμό του ασφαλιστηρίου συμβολαίου επαγγελματικής ευθύνης.

   


ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠ/ΣΗΣ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ
12ο  12/θ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ        Κατερίνη 29 Σεπτεμβρίου 2014

Αριθμ. Πρωτ. :167

                    Προς : Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Πιερίας  Γραφείο ευρωπαϊκών προγραμμάτων

Κοινοποίηση: ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 


Θέμα : «Πρόσκληση κατάθεσης οικονομικής προσφοράς για μετακίνηση σε Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης Δράση:Erasmus


Το 12ο Δ. Σ. Κατερίνης ζητά κατάθεση ενσφράγιστων προσφορών, σύμφωνα με την Υ.Α 129287/Γ2/02-12-2011, άρθρο 14, (ΦΕΚ 2769/τ΄/02-12-2011) για την πραγματοποίηση μετακίνησης, στο Afyonkarahisar της Τουρκίας, στo πλαίσιo του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Διά Βίου Μάθησης Erasmus+ με κωδικό: KA2 και τίτλο: «Touch The Magic Of Fairy Tales» στο οποίο συμμετέχει το σχολείο μας. Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη της καλύτερης οικονομικά και ποιοτικά προσφοράς ταξιδιωτικού γραφείου. Παρακαλούμε να μας αποστείλετε προσφορά, έως τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 13.00 Η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την ίδια μέρα και ώρα 13:00.  Η μετακίνηση θα πραγματοποιηθεί από 9 Νοεμβρίου μέχρι 14 Νοεμβρίου , με τη συμμετοχή δύο (2) εκπαιδευτικών. Η προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει:

1.                   Δύο αεροπορικά εισιτήρια από Θεσσαλονίκη για Κωνσταντινούπολη στις 9 Νοεμβρίου και δύο εισιτήρια αεροπορικά από Κωνσταντινούπολη για  Afyonkarahisar στις 10 Νοεμβρίου. Ακόμη θα πρέπει να περιλαμβάνει δύο εισιτήρια  επιστροφής από Afyonkarahisar  στην Κωνσταντινούπολη και στη συνέχεια άλλα δύο για Θεσσαλονίκη στις 14 Νοεμβρίου 2014
2.                   Διαμονή από 9/11 έως και 13/11 σε ξενοδοχείο αξιοπρεπούς κατηγορίας
3.         Ταξιδιωτική Ασφάλεια

·         Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα ταξιδιωτικά γραφεία, που πληρούν τις κατά νόμο προϋποθέσεις για την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας.

Σύνταξη και υποβολή προσφορών: Οι προσφορές θα υποβληθούν στο 12ο Δ. Σ. Κατερίνης, σε κλειστό φάκελο, από 29/9/2014 έως τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 13.00. Μαζί με την προσφορά του,  κάθε ταξιδιωτικό γραφείο και στον ίδιο φάκελο με αυτήν θα καταθέσει απαραιτήτως και υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα αναγράφεται ότι διαθέτει το ειδικό σήμα λειτουργίας και μάλιστα σε ισχύ. Στην προσφορά υποχρεωτικά θα καταγράφονται, επίσης, η Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η  τελική συνολική τιμή της προφοράς και ο επιμερισμός της ανά άτομο.

·         Αξιολόγηση προσφορών: Η αξιολόγηση των προσφορών πραγματοποιείται σε μια φάση που περιλαμβάνει τα παρακάτω  επιμέρους  στάδια:
1 Παραλαβή των φακέλων και αποσφράγιση προσφορών
2 Έλεγχος
3 Αξιολόγηση προσφοράς
4 Επιλογή αναδόχου
       Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη ή μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Η προσφορά θα απορρίπτεται κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών, εάν σε αυτήν υπάρχουν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή. Όσοι ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος μπορούν να υποβάλουν τις προσφορές τους με έναν από τους παρακάτω τρόπους:
α) προσωπικά ή διά εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου στο ενδιαφερόμενο σχολείο
β) με συστημένη ταχυδρομική επιστολή που θα απευθύνεται στο ενδιαφερόμενο σχολείο
Οι εκπρόθεσμες προσφορές δεν λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται, χωρίς να αποσφραγισθούν, έστω και αν η καθυστέρηση οφείλεται σε οποιαδήποτε αιτία του ταχυδρομείου, των διανομέων ή των μέσων συγκοινωνίας.

Επιλογή Αναδόχου
Για  την  αξιολόγηση  των προσφορών συγκροτείται Επιτροπή, με Πράξη του Διευθυντή του σχολείου, η οποία αποτελείται από τον ίδιο, ως Πρόεδρο, δύο (2) εκπαιδευτικούς, που ορίζονται από το Σύλλογο των Διδασκόντων Εκπαιδευτικών, έναν (1) εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και έναν εκπρόσωπο του 15/μελούς Μαθητικού Συμβουλίου . Η  Επιτροπή  έχει  την  αρμοδιότητα  και  ευθύνη  επιλογής  του ταξιδιωτικού γραφείου που θα πραγματοποιήσει την εκδρομή μετακίνηση. Η επιλογή του ταξιδιωτικού γραφείου καταγράφεται στο πρακτικό που συντάσσεται και στο οποίο αναφέρονται με σαφήνεια τα κριτήρια επιλογής. Το εν λόγω πρακτικό, εφόσον ζητηθεί, κοινοποιείται από το Διευθυντή του σχολείου σε κάθε συμμετέχοντα ή/και έχοντα νόμιμο δικαίωμα σχετικής ενημέρωσης, ο οποίος μπορεί να υποβάλει ένσταση κατά της επιλογής εντός δύο (2) ημερών από τη σύνταξη του πρακτικού  επιλογής. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και  την  εξέταση  των  ενδεχόμενων  ενστάσεων,  γίνεται  η  τελική επιλογή του  ταξιδιωτικού  γραφείου  και  το σχολείο συντάσσει σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού (ιδιωτικό συμφωνητικό), σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, που υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη. Στη σύμβαση περιλαμβάνονται απαραιτήτως τα εξής:
     i. Το εγκεκριμένο από το Σύλλογο Διδασκόντων Καθηγητών αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής
     ii. Η προσφερόμενη ασφάλεια
iii. Το συνολικό κόστος της εκδρομής
      iv. Το κόστος ανά άτομο (που θα προκύπτει με διαίρεση του κόστους εκδρομής δια του ενδεικτικού αριθμού των ατόμων)
v. Οι Γενικοί  Όροι συμμετοχής στην εκδρομή.
Το σχολείο υποχρεούται να αναρτά στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του τις προσφορές των τουριστικών γραφείων, τη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού που υπογράφτηκε, καθώς και τον αριθμό του ασφαλιστηρίου συμβολαίου επαγγελματικής ευθύνης.


Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ


                                                                                                                                   Φελεκίδης Γεώργιος
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠ/ΣΗΣ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ
12ο  12/θ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

 

 Ανακοίνωση

Αποδοχής προσφοράς τριήμερης εκδρομής στην Αθήνα (28,29,30/5/2014)

Κάνουμε γνωστό ότι προσφορά για την τριήμερη εκδρομή στην Αθήνα υπέβαλλαν οι παρακάτω:
1.     VELONIS TURS
2.     COMPLETE TRAVEL SERVIS
3.     TASIONAS TRAVEL
Οι Επιτροπή που συνεστήθη για την αποδοχή της σχετικής προσφοράς, αφού τις εξέτασε όλες, επέλεξε την  προσφορά του VELONIS TOUS.

Ο Δ/ντής του σχολείου

Φελεκίδης Γεώργιος
12ο  Δημοτικό Σχολείο Κατερίνης


Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος τριήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής
του 12ου Δημοτικού Σχολείου Κατερίνης


ΚΑΤΕΡΙΝΗ – ΑΘΗΝΑ  28/5/2014 έως 30/5/2014
Το 12ο Δημοτικό Σχολείο Κατερίνης, προτίθεται να πραγματοποιήσει μία τριήμερη εκδρομή από την Τετάρτη 28/05/14 έως και την Παρασκευή 30/05/14 στην Αθήνα.
Μέχρι σήμερα έχουν δηλώσει συμμετοχή 57 μαθητές και γονείς, οι οποίοι θα συνοδεύονται από πέντε (5) εκπαιδευτικούς. Η συμμετοχή μαθητών και γονέων βρίσκεται σε εξέλιξη και για το λόγο αυτό οι προσφορές που θα υποβληθούν επιθυμούμε να καλύπτουν  τη χρήση ενός μονώροφου και ενός διώροφου λεωφορείου. Ανάλογα με τον τελικό αριθμό των συμμετοχών (ο οποίος θα οριστικοποιηθεί μέχρι 10 Μαρτίου) θα γίνει και η αντίστοιχη επιλογή του λεωφορείου.


Οι προσφορές για την παραπάνω εκδρομή πρέπει να κατατεθούν στη Διεύθυνση  του Σχολείου (Ρωμανού 14 - Τ.Κ.:60 100) σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι το μεσημέρι (13.00 μ.μ.) της Τρίτης, 18 Φεβρουαρίου του 2014.


Η κάθε προσφορά πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνει:


·        τη μεταφορά των εκδρομέων από το 12ο Δ. Σ. στην Αθήνα και την επιστροφή τους


·        επίσημο ξεναγό για το Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας και την Ακρόπολη


·        τη διαμονή σε κεντρικό ξενοδοχείο με πρωινό και αξιοπρεπείς συνθήκες παραμονής


·        τις τοπικές μετακινήσεις καθόλη τη διάρκεια της παραμονής στην Αθήνα


·        τις μετακινήσεις και τις ξεναγήσεις στα αξιοθέατα της πόλης


·        διαμονή των μαθητών/τριών & γονέων σε δίκλινα ή τρίκλινα δωμάτια και των συνοδών σε μονόκλινα δωμάτια

·        ασφάλεια αστικής ευθύνης
·        παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης καθόλη τη διάρκεια της εκδρομής
Οι προσφορές, που πρέπει να συνοδεύονται και από υπεύθυνη δήλωση ότι η επιχείρηση διαθέτει το ειδικό σήμα λειτουργίας και το οποίο είναι σε ισχύ (άρθρο 4, § 2 της Υ.Α. Γ2/13324/07-02-06), θα ανοιχθούν και θα αξιολογηθούν το μεσημέρι της Τρίτης, 18 Φεβρουαρίου 2014 στη 1:15 μ.μ., με τη συμμετοχή εκπροσώπων όλων των από το νόμο προβλεπόμενων εμπλεκομένων.

Πληροφορίες: Στο τηλέφωνο 2351024683 (Φελεκίδης Γεώργιος)