Πέμπτη, 3 Οκτωβρίου 2013

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Αρ.Πρωτ.Φ.10/610/118443/Γ1/14-10-2011/ΥΠΔΒΜΘ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε.
ΤΜΗΜΑ Γ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
e-mail: spudonpe(AT)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Κ. Παπαχρήστος, Σ. Λαπατά
Τηλ: 210- 3443318
Θέμα : Επιλογή σημαιοφόρων- παραστατών, ορισμός υπευθύνων κατάθεσης στεφάνων
Σε συνέχεια της με αριθ. πρωτ. Φ.10/592/115806/Γ1/7-10-2011 εγκυκλίου του Υπ. Παιδείας Δ. Β. Μ. Θ., αναφορικά με την επιλογή σημαιοφόρων-παραστατών, ορισμό υπευθύνων κατάθεσης στεφάνων και σε ότι αφορά «την κλήρωση στο κάθε ένα από τα τρία (3) τμήματα χωριστά, ώστε να επιλεγούν αρχικά οι τρεις (3) αριστούχοι μαθητές (ένας από κάθε τμήμα) και στη συνέχεια κλήρωση μεταξύ των τριών (3) αυτών μαθητών ώστε να επιλεγούν οι δύο (2) σημαιοφόροι ένας για το χρονικό διάστημα μέχρι 31 Ιανουαρίου και ο άλλος από 1η Φεβρουαρίου μέχρι το τέλος του διδακτικού έτους», επισημαίνεται ότι, ο τρίτος αριστούχος που δεν επιλέγεται σημαιοφόροσ, για κανένα από τα δυο χρονικά διαστήματα, αυτοδίκαια ορίζεται παραστάττης.

Ανάλογη διαδικασία ακολουθείται και στις περιπτώσεις που λειτουργούν τέσσερα (4) τμήματα στη ΣΤ΄ τάξη και υπάρχουν δύο αριστούχοι μαθητές οι οποίοι δεν επιλέχθηκαν ως σημαιοφόροι.
Παρακαλούνται οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων για την πιστή τήρηση των : Π.Δ.201/98 (ΦΕΚ 161Α), άρθρο 13, § 11, των Υ. Α Φ.10/84/Γ1/480/6-7-2001 (ΦΕΚ 863Β) & Γ1/219/16-3-2001(ΦΕΚ 277Β), καθώς και τις υπ΄ αριθ. Φ.10/592/115806/Γ1/7-10-2011 εγκυκλίου του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.
Όλοι οι εκπαιδευτικοί των Σχολικών μονάδων να ενημερωθούν ενυπόγραφα.
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
 


Αρ.Πρωτ.Φ.10/592/115806/Γ1/07-10-2011/ΥΠΔΒΜΘ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε.
ΤΜΗΜΑ Γ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
e-mail: spudonpe(AT)ypepth.gr
Πληροφορίες: Κ. Παπαχρήστος, Σ. Λαπατά
Τηλ: 210- 3443318
Θέμα : Επιλογή σημαιοφόρων- παραστατών, ορισμός υπευθύνων κατάθεσης στεφάνων
Ενόψη του προσεχούς εορτασμού της Εθνικής Επετείου «ΟΧΙ» - 28ης Οκτωβρίου και με αφορμή τα εύλογα ερωτήματα των εκπαιδευτικών πολλών σχολικών μονάδων της χώρας, σχετικά με τον τρόπο επιλογής σημαιοφόρων-παραστατών και τον ορισμό υπευθύνων για την κατάθεση στεφάνου, σας γνωστοποιούμε τα εξής:
Η επιλογή των σημαιοφόρων γίνεται σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται από την παράγραφο 11 του άρθρου 13 του Π.Δ. 201/1998 (ΦΕΚ 161 Α) και με βάση τις μεταβολές που επήλθαν με τη Υ.Α Φ10/ 84/Γ1/480/6-7-2001 (ΦΕΚ 863 Β) που αφορά στη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής και μαθητών που έχουν απαλλαγεί από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής καθώς και όσων προέρχονται από μετεγγραφή και με την Υ.Α. Γ1/219/16-3-2001(ΦΕΚ 277 Β) που αφορά στη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής και των αλλοδαπών μαθητών.
Ειδικότερα :
α) Σημαιοφόροι ορίζονται δύο μαθητές της ΣΤ΄ τάξης, o ένας για το χρονικό διάστημα μέχρι 31 Ιανουαρίου και o άλλος από 1η Φεβρουαρίου μέχρι το τέλος του διδακτικού έτους. Επιλέγονται αυτοί που κατά το προηγούμενο σχολικό έτος έχουν συγκεντρώσει το μεγαλύτερο γενικό μέσο όρο βαθμολογίας, υπολογιζομένου και του κλασματικού του μέρους. Στις περιπτώσεις ισοβαθμίας και στο κλασματικό μέρος, γίνεται κλήρωση. Το κλασματικό μέρος αναφέρεται στον ετήσιο γενικό μέσο όρο και όχι στο μέσο όρο των επιμέρους μαθημάτων.
β) Παραστάτες ορίζονται δέκα μαθητές της ΣΤ΄ τάξης, πέντε για το χρονικό διάστημα μέχρι 31 Ιανουαρίου και πέντε από 1η Φεβρουαρίου μέχρι το τέλος του διδακτικού έτους. Η επιλογή γίνεται με την ίδια διαδικασία που επιλέγονται οι σημαιοφόροι.
γ) Κατά τον ίδιο τρόπο, επιλέγονται δύο μαθητές της ΣΤ΄ τάξης που δεν επιλέχθηκαν ούτε σημαιοφόροι ούτε παραστάτες, στους οποίους ανατίθεται η κατάθεση στεφάνου, ο ένας για το διάστημα μέχρι 31 Ιανουαρίου και ο άλλος από 1η Φεβρουαρίου μέχρι το τέλος του διδακτικού έτους.
δ) Οι σημαιοφόροι, οι παραστάτες και οι υπεύθυνοι για την κατάθεση στεφάνου επιλέγονται κατά τμήμα με την υποχρεωτική τήρηση των προαναφερομένων.
Στις περιπτώσεις που, λόγω ειδικών συνθηκών, λειτουργούν σε οποιαδήποτε σχολική μονάδαν τρία (3) τμήματα στη ΣΤ΄ τάξη, τότε πριν τη διαδικασία επιλογής σημαιοφόρων, παραστατών και υπευθύνων κατάθεσης στεφάνων, διενεργείται κλήρωση από το Διευθυντή του σχολείου, παρουσία γονέων των μαθητών ή εκπροσώπων του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, ώς εξής: 1. Κλήρωση στο κάθε ένα από τα τρία (3) τμήματα χωριστά, ώστε να επιλεγούν αρχικά οι τρεις (3) αριστούχοι μαθητές (ένας από κάθε τμήμα) και στη συνέχεια κλήρωση μεταξύ των τριών (3) αυτών μαθητών ώστε να επιλεγούν οι δύο (2) σημαιοφόροι ένας για το χρονικό διάστημα μέχρι 31 Ιανουαρίου και ο άλλος από 1η Φεβρουαρίου μέχρι το τέλος του διδακτικού έτους.. 2. Κλήρωση στο κάθε ένα από τα τρία (3) τμήματα χωριστά, ώστε να επιλεγούν από κάθε τμήμα πέντε (5) παραστάτες και ένας (1) υπέυθυνος κατάθεσης στεφάνου και στη συνέχια κλήρωση μεταξύ των δεκαοκτών (18) αυτών μαθητών ώστε να επιλεγούν πέντε (5) παραστάτες και ένας (1) υπέυθυνος κατάθεσης στεφάνου για το χρονικό διάστημα μέχρι 31 Ιανουαρίου και πέντε (5) παραστάτες και ένας (1) υπεύθυνος κατάθεσης στεφάνου από το χρονικό διάστημα 1η Φεβρουαρίου μέχρι το τέλος του διδακτικού έτους. Στις περπτώσεις που λετουργούν τέσσερα (4) τμήματα στη ΣΤ' τάξη, ακολουθείται ανάλογη διαδικασία.
ε) Στα σχολεία που έχουν μικρό αριθμό μαθητών στην ΣΤ΄ τάξη (μικρότερο από το σύνολο των παραπάνω θέσεων), οι θέσεις συμπληρώνονται με μαθητές της Ε΄ και όταν δεν επαρκούν κι αυτοί, με μαθητές και των άλλων τάξεων κατά φθίνουσα σειρά (πρώτα της Δ΄ τάξης κλπ.). Στην περίπτωση αυτή επιλέγονται οι μαθητές που στο προηγούμενο σχολικό έτος είχαν τα περισσότερα «Α» στους μέσους όρους των μαθημάτων. Αν υπάρχουν περισσότεροι μαθητές που έχουν ίσο αριθμό «Α» στους μέσους όρους των μαθημάτων, γίνεται κλήρωση.
Επισημαίνεται ότι, η επιλογή γίνεται από το διευθυντή του σχολείου ενώπιον του συλλόγου διδασκόντων και των ενδιαφερομένων μαθητών και συντάσσεται σχετικό πρακτικό, στο οποίο αναφέρεται η όλη διαδικασία, καθώς και τα ονόματα των μαθητών που πήραν μέρος στην κλήρωση.
Παρακαλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί των Σχολικών μονάδων να ενημερωθούν ενυπόγραφα.
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

Y.A. Φ.10/84/Γ1/480/21-6-2001
ΦΕΚ 863/2001
 Επιλογή σημαιοφόρων στο δημοτικό σχολείο
Έχοντας υπόψη:

1. Το εδάφιο ζ της παραγρ. 11 του άρθρου 4 του Ν.1566/85 (ΦΕΚ 167α)
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του Ν.2525/97 (ΦΕΚ 188^) «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση αποφοίτων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις», οι οποίες ορίζουν ότι τα θέματα του παραπάνω εδαφίου του Ν. 1566/85 ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων
3. Την υπ. αρ. 18/9-5-01 απόφαση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του δημοσίου
αποφασίζουμε
Στη διαδικασία επιλογής σημαιοφόρων, παραστατών και υπευθύνων για την κατάθεση στεφάνου στα δημοτικά σχολεία μπορούν να συμμετέχουν και:
α. Μαθητές οι οποίοι για διάφορους λόγους έχουν απαλλαγεί από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής, ύστερα από υπεύθυνη δήλωση των γονέων τους.
β. Οι μετεγγραφέντες μαθητές από άλλα σχολεία, εφόσον η μετεγγραφή έχει ολοκληρωθεί μέχρι 10 Οκτωβρίου του έτους που γίνεται. η επιλογή και έχει προσκομισθεί στο σχολείο αντίγραφο της σελίδας του Βιβλίου Μητρώου, στην οποία φαίνεται η αναλυτική βαθμολογία τους στην Ε' τάξη.
Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αριθ. Πρωτ.: Φ10/125/881/10–01-2001/ΥΠΕΠΘ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ Γ’

Τηλ. 3236970
Fax: 32384444
e-mail: t05spe3(a)ypepth.gr
ΘΕΜΑ: Επιλογή σημαιοφόρων

ΣΧΕΤ.
α. Π.Δ 201/98, ΦΕΚ 161 τ. Α' (αρΘ. 13. παρ. 11)
β. Γ1/219/13-3.2001 (ΦΕΚ 277 τ. Β') υπουργική απόφαση
γ. Φ10/84/Γ1/480/21-6-2001 (ΦΕΚ 863 τ. Β') υπουργική απόφαση
δ.Φ10/99/Γ1/678/19-7-2001 εγκύκλιος του ΥΠΕΠΘ
Υπενθυμίζουμε ότι στη διαδικασία επιλογής σημαιοφόρων, παραστατών και υπευθύνων για την κατάθεση στεφάνου στα δημοτικά σχολεία παίρνουν μέρος οι μαθητές της ΣΤ' τάξης που κατά το προηγούμενο σχολικό έτος έχουν συγκεντρώσει το μεγαλύτερο γενικό μέσο όρο βαθμολογίας, υπολογιζόμενου και του κλασματικού του μέρους. 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Αρ.Πρωτ.Γ1/219/13-3-2001/ΥΠΕΠΘ
ΘΕΜΑ : Επιλογή σημαιοφόρων
Έχοντας υπόψη:
1. Το εδάφιο ζ της παραγρ. 11 του άρθρου 4 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167α)
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του Ν. 2525/97 (ΦΕΚ 188α) "Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις", οι οποίες ορίζουν ότι τα θέματα του παραπάνω εδαφίου του Ν. 1566/85 ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
3. Την υπ. αριθμ. 8/21.2.2001 πράξη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του δημοσίου
αποφασίζουμε
Στη διαδικασία επιλογής σημαιοφόρων, παραστατών και υπευθύνων γαι την κατάθεση στεφάνου μπορούν να συμμετέχουν και αλλοδαποί μαθητές, οι οποίοι φοιτούν τουλάχιστο δύο (2) χρόνια σε ελληνικό σχολείο.
Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου