Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου 2018

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μειοδοτικής οικονομικής προσφοράς, για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικής επίσκεψης στην Βουλή των Ελλήνων».


Το 12ο Δημοτικού Σχολείου Κατερίνης, έχοντας υπόψη το με α.π. Φ14/132922/Δ2/4-8-2017 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα:
«Επισκέψεις σχολείων στη Βουλή των Ελλήνων κατά το σχολικό έτος 2017-2018», προκηρύσσει δια του διευθυντή εκδήλωση ενδιαφέροντος από ταξιδιωτικούς οργανισμούς, για τη διοργάνωση και πραγματοποίηση 3ήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης των μαθητών των Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων του σχολείου μας στη Βουλή των Ελλήνων.

Η μετακίνηση θα πραγματοποιηθεί οδικώς με τουριστικό λεωφορείο, στις 24, 25 και 26 Μαΐου 2018 και θα περιλαμβάνει 2 διανυκτερεύσεις 24 και 25/05/2018.
Ο αριθμός των συμμετεχόντων θα είναι περίπου στα 65 άτομα (31 μαθητές/τριες, 31 γονείς και 4 ή 5 εκπαιδευτικοί).
Η προσφορά θα πρέπει να εξασφαλίζει την πραγματοποίηση του προγράμματος που θα κατατεθεί και να διασφαλίζει τα παρακάτω:
• Τη μεταφορά των εκδρομέων από το 12ο Δ. Σ. στην Αθήνα και την επιστροφή τους με ένα συγκοινωνιακό μέσο.
• Δύο διανυκτερεύσεις 24/05/2018 και 25/05/2018 σε ξενοδοχείο του κέντρου κατά προτίμηση στην περιοχή της Ακρόπολης, τριών ή τεσσάρων αστέρων, με πρωινό.
• Όνομα και κατηγορία καταλύματος και υπεύθυνη δήλωση ότι το ξενοδοχείο διαθέτει νόμιμη άδεια λειτουργίας και ότι πληρούνται όλοι οι όροι ασφάλειας και υγιεινής.
• Δίκλινα, τρίκλινα και μονόκλινα δωμάτια για τη διαμονή των μαθητών, των γονέων και των συνοδών εκπαιδευτικών.
• Επίσημο ξεναγό (για την παλιά Βουλή, την Ακρόπολη και το Μουσείο Ακρόπολης)
• Υποχρεωτική Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία.
• Την διασφάλιση ότι το μέσο μετακίνησης με το οποίο θα πραγματοποιηθεί η επίσκεψη, καλύπτει τις προϋποθέσεις για τη μετακίνηση μαθητών και θα είναι διαθέσιμο για τις τοπικές μετακινήσεις και τις ξεναγήσεις στα αξιοθέατα της πόλης καθόλη τη διάρκεια της παραμονής στην Αθήνα
• Την αποδοχή από τον ανάδοχο ποινικής ρήτρας σε περίπτωση αθέτησης των όρων του συμβολαίου ή μη πραγματοποίηση της επίσκεψης με ευθύνη του. Το ποσό καθορίζεται ως το διπλάσιο του συμφωνηθέντος ποσού.
• Βεβαίωση ότι σε περίπτωση που δεν θα πραγματοποιηθεί η εκδρομή στις προβλεπόμενες ημερομηνίες λόγω ανώτερης βίας, δεν θα έχει καμία οικονομική επιβάρυνση/ευθύνη η σχολική μονάδα.
• Τη βεβαίωση ότι θα χορηγηθούν αποδείξεις πληρωμής στον κάθε συμμετέχοντα γονέα μετά το πέρας της επίσκεψης.
• Την βεβαίωση ότι οι παραπάνω όροι δεσμεύουν τον Ταξιδιωτικό οργανισμό (θα πρέπει να αναφέρονται στο ιδιωτικό συμφωνητικό).
• Την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης Α΄ βαθμού, καθόλη τη διάρκεια της εκδρομής
Στην προσφορά θα πρέπει να αναγράφεται τόσο η συνολική τιμή, όσο και η συμμετοχή ανά γονέα και μαθητή (για όλα τα προαναφερόμενα) και να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση ότι η επιχείρηση διαθέτει το ειδικό σήμα λειτουργίας και το οποίο είναι σε ισχύ (άρθρο 4, § 2 της Υ.Α. Γ2/13324/07-02-06).
Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι και τη Πέμπτη 08 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 12:00 στο γραφείο του Δημοτικού Σχολείου Κατερίνης.
Εκπρόθεσμες προσφορές δεν θα ληφθούν υπόψη.
Σχετικά με την επιλογή μειοδότη
Για την αξιολόγηση των προσφορών έχει συγκροτηθεί τριμελής Επιτροπή, με την υπ' αρ' 2/29-01-2018 πράξη του Διευθυντή του 12ου Δημοτικού Σχολείου, η οποία αποτελείται από τον ίδιο ως πρόεδρο έναν (1) εκπαιδευτικό και ένα μέλος από τον σύλλογο γονέων και κηδεμόνων.
Αρμοδιότητα της επιτροπής είναι η επιλογή του ταξιδιωτικού οργανισμού ο οποίος θα πραγματοποιήσει την προγραμματισμένη επίσκεψη όπως αναφέρεται παραπάνω. Πέρα από τη μειοδοτική προσφορά θα ληφθούν υπόψη και άλλες δευτερεύουσες παράμετροι όπως: η κατηγορία του καταλύματος, η εμπειρία του οργανισμού στην οργάνωση μαζικών μαθητικών μετακινήσεων το μέσο μεταφοράς να είναι ένα και αυτόνομο κ.ά.
Για την τελική επιλογή του ταξιδιωτικού οργανισμού η επιτροπή θα συντάξει πρακτικό στο οποίο θα αναφέρονται τα κριτήρια που ελήφθησαν υπόψη και την οδήγησαν στην τελική επιλογή. Στη συνέχεια η διεύθυνση του Σχολείου θα υπογράψει με τον ανάδοχο ιδιωτικό συμφωνητικό το οποίο καθ καθορίζει τις επιμέρους λεπτομέρειες, (σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, κόστος, λεπτομερές πρόγραμμα κ.λ.π.), το οποίο θα υπογραφεί και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.
Ο Διευθυντής
Κραγιόπουλος Νικόλαος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου